Naše služby

Vyberte si z naší nabídky služeb

Nabízíme vyhotovení projektové dokumentace

Vodohospodářské stavby (všechny stupně projektové dokumentace)

 •   nakládání a odvádění dešťových vod (včetně retenčních prvků, zasakovacích           systémů, odlučovačů ropných látek)
 •   nakládání se splaškovými a průmyslovými odpadními vodami (včetně čistíren           odpadních vod)
 •   sítě technické infrastruktury
 •   speciální zakládání vodohospodářských staveb
 •   malé vodní nádrže
 •   zásobování vodou (studny, vodojemy, úpravny)
 •   úpravy vodních toků
 •   hydrotechnické posudky mostních objektů
 •   hydromeliorační opatření

Inženýrské stavby

 • veškeré typy zemních úprav
 • místní komunikace a zpevněné plochy
 • opěrné a zárubní zdi

Zajišťujeme

Posudky,  expertizy, technický dozor atd.

Zajišťujeme konzultační, posudkovou a expertní činnost v průběhu projekčního návrhu, vlastní stavby i provozu vodohospodářských staveb a investičních celků. Vykonáváme funkci městského inženýra a vodohospodáře. Zajišťujeme technický dozor investora a autorský dozor. Provozujeme vodohospodářskou infrastrukturu. V případě potřeby vypracujeme znalecký posudek.